Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Handen op globe

Handreiking Alert op adoptie(kinderen)

Voor leerkrachten, huisartsen, jeugdartsen, jeugdhulpverleners en andere professionals is de Handreiking 'Alert op adoptie(kinderen)' . Doel van de handreiking is om de adoptiealertheid van professionals te bevorderen en hier op een goede manier invulling aan te geven. De handreiking biedt basisinformatie en handvatten. De Handreiking is opgesteld in opdracht van het ministerie van VWS. De Stichting Adoptievoorzieningen heeft een bijdrage geleverd aan de totstandkoming ervan. 

Het zijn in de eerste plaats de adoptieouders die in de opvoeding voor specifieke vragen en uitdagingen staan. Adoptieouders die oog hebben voor de behoeften van hun kind en er adequaat op reageren, kunnen het kind helpen vertrouwen te krijgen in zichzelf en in de mensen om hem of haar heen. Adoptieouders hebben een verplichte voorlichting gevolgd en zijn zich doorgaans bewust van de extra taken in de opvoeding van adoptiekinderen.

Rol van professionals om het adoptiegezin heen
Maar ook andere betrokkenen die met het adoptiekind en -gezin in contact staan, kunnen eraan bijdragen dat adoptiekinderen zo goed en gezond mogelijk opgroeien. De bijdrage van deze beroepskrachten, ligt op drie vlakken:

  • Bieden van adequate ondersteuning: soms vraagt deze groep om een iets andere aanpak.
  • Een vinger aan de pols houden: het is primair aan adoptieouders om tijdig aan de bel te trekken als zij problemen signaleren, maar het vraagt ook om alertheid van de omgeving.
  • Zo nodig inroepen van of verwijzen naar passende hulp: het tijdig inschakelen van adoptie-experts bij (dreigende) problemen in het opgroeien of opvoeden en bij specifieke adoptie-gerelateerde vragen.

Download de Handreiking 'Alert op adoptie(kinderen)' 

 Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)