Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Vliegen

Terre des Hommes wijst ontvangende landen op verantwoordelijkheden

26 februari 2008In maart presenteerde Terre de Hommes Child Relief in Brussel het rapport ‘Adoption, at what cost? : for an ethical responsibility of recieving countries in intercountry adoption'. Het rapport bestaat uit twee delen. In beide delen staat verbetering van de kwaliteit van de adoptieprocedure centraal. Daarbij legt Terre des Hommes de nadruk op de verantwoordelijkheid van ontvangende landen om hun uitgangspunten nadrukkelijker te beargumenteren en keuzes te maken.
De  belangrijkste aanbevelingen die Terre des Hommes op dat punt doet, zijn:
  • deelbemiddeling: verbieden, tenzij in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld als een van beide aspirant-adoptieouders uit het betreffende land van herkomst komt; 
  • adoptie uit niet-verdragslanden: garandeer dat voor alle kinderen die geadopteerd worden dezelfde rechten en waarborgen gelden; 
  • vergunninghouders: formuleer hun taken en verantwoordelijkheden nauwkeurig, maar geef ze mogelijkheden om daadwerkelijk vorm te geven aan hun opdracht; garandeer de deskundigheid van medewerkers en beperk de geldigheidsduur van de vergunning, zodat zij gedwongen zijn hun standaard hoog te houden; 
  • financiën: stel grenzen aan door vergunninghouders door te berekenen kosten; bepaal de redelijkheid van de hoogte van kosten en bijdragen voor aspirant-adoptieouders; verbied giften van aspirant-adoptieouders tijdens de procedure; breng financiële ondersteuning van hulpprogramma’s onder bij vergunninghouders of ngo’s en controleer geldstromen en de boekhouding van betrokken organisaties.


Het tweede deel bevat een vergelijkend onderzoek naar zes Europese ontvangende landen: landen waar adoptie de laatste jaren sterk gegroeid is: Frankrijk, Spanje en Italië, en landen waar de aantallen stabiel zijn: Noorwegen, Duitsland en Zwitserland. Gekeken wordt naar de invloed van de invoering van het Haags Adoptieverdrag; de adoptieprocedure in de verschillende landen en de voor een zorgvuldige uitvoering verantwoordelijke instanties. Daaruit blijkt dat de grote verschillen vooral liggen op terrein van:
  • het percentage deelbemiddelingen: van zeventig procent in Zwitserland tot één procent in Italië;
  • het aantal vergunninghouders; van zeventig in Italië tot drie in Noorwegen;
  • het percentage kinderen dat geadopteerd wordt uit niet-verdragslanden: van 25 procent in Zwitserland tot 83 procent in Italië.


Die verschillen worden voor een deel veroorzaakt door de staatsvorm in de betreffende landen – centraal bestuurde staten kunnen met minder centrale autoriteiten en voorbereidende en bemiddelende instanties toe dan federale staten. Belangrijker is echter dat in een aantal landen de centrale of federale overheid zich ten doel stelt om zoveel mogelijk kinderen voor de groeiende groep aspirant-adoptieouders naar het betreffende land te halen en daar ook diplomatieke energie in steekt. Dat is het geval in Frankrijk, Spanje en in mindere mate in Italië. Terre des Hommes spreekt haar zorg uit over een dergelijke overheidsbemoeienis met adoptie.


Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)