Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Handen op globe

Veelgestelde vragen kosten, verzekeringen e.d.

Welke kosten zijn verbonden aan adoptie?
Vanaf 1 januari 2012 bedragen de kosten voor de voorlichtingsbijeenkomsten bij de Stichting Adoptievoorzieningen € 1.595,- per aanvraag. Dit is onderverdeeld in € 210,- voor de informatiebijeenkomst en administratiekosten en € 1.385,- voor de vijf voorlichtingsbijeenkomsten.
De bemiddelingskosten kunnen variëren van € 7.500,- tot ruim € 35.000,-. Deze kosten zijn per vergunninghouder verschillend en zijn mede afhankelijk van het land waaruit geadopteerd wordt. De kosten zijn onder andere voor de reis en het verblijf in het buitenland, de verzorging van het kind, medische onderzoeken en eventuele behandelingen, proceskosten (advocaat), voor een tolk én bureaukosten. Als u precies wilt weten waar u aan toe bent, kunt u terecht bij de vergunninghouders.
Bij deelbemiddeling brengt de vergunninghouder de volledige kosten voor het onderzoek naar de zorgvuldigheid en zuiverheid van het contact in rekening, net als de kosten voor de dossiervorming. Dit bedrag kan per vergunninghouder variëren.
Is het kind eenmaal in Nederland en heeft het een verblijfsvergunning nodig, dan moet u rekenen op € 950,-. Het omzetten van een adoptie naar Nederlands recht indien nodig kost tussen € 600,- en € 1.000,-.

Zijn de kosten voor adoptie aftrekbaar van de inkomstenbelasting?
Nee, sinds 1 januari 2009 zijn de kosten voor adoptie niet meer aftrekbaar. In plaats daarvan kunnen adoptieouders een tegemoetkoming in de adoptiekosten in de vorm van een inkomensonafhankelijke bijdrage aanvragen. Adoptieouders komen in aanmerking voor deze bijdrage op het moment dat de adoptieprocedure volledig is afgerond.  Het gaat om een eenmalige tegemoetkoming van € 3.700,-. De regeling geldt voor adopties die tussen 1 januari 2009 en 1 januari 2013 tot stand zijn gekomen. De tegemoetkoming kan worden aagevraagd bij subsidieportaal Agentschap SZW.

Kunnen adoptiekinderen met een medische aandoening verzekerd worden tegen ziektekosten? 
In de Zorgverzekeringswet staat dat de zorgverzekeraar verplicht is om iedereen te accepteren die zich aanmeldt voor het basispakket van de zorgverzekering. Jong, oud, gezond of ziek, dat maakt niet uit. Dat betekent dus ook dat iedere verzekeraar in Nederland een uit het buitenland geadopteerd kind moet accepteren voor de (basis)zorgverzekering. Ook kinderen met medische problemen moet de zorgverzekeraar zonder meer accepteren. De zorgverzekeraars bieden naast de (verplichte) basisverzekering ook aanvullende zorgverzekeringen aan. U kunt ervoor kiezen een aanvullende verzekering af te sluiten. Voor aanvullende verzekeringen geldt géén acceptatieplicht.

De koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland adviseert ziekekostenverzekeraars om adoptiekinderen ook voor de aanvullende verzekering als eigen kinderen te beschouwen. Dit advies van Zorgverzekeraars Nederland betekent in de huidige praktijk dat het verzekeren van adoptiekinderen met medische problemen op een aanvullende verzekering van de ouders geen problemen oplevert. 

De kosten voor medische behandeling zijn verzekerd vanaf het moment dat de adoptie in het land van herkomst is uitgesproken of daar de gezagsoverdracht met het oog op adoptie heeft plaatsgevonden. Het is wettelijk verplicht om binnen vier maanden na overdracht de komst van uw kindje te melden bij uw zorgverzekeraar.

Een aantal zorgverzekeraars biedt een adoptievergoeding of adoptiekraamzorg. Informeer ruim van te voren bij uw verzekeraar of u hier ook aanspraak op kunt maken. Misschien is het de moeite waard om van verzekeraar te veranderen.

Heb ik voor het adoptiekind recht op kinderbijslag en zo ja, vanaf welk moment?
Ja. Wanneer u aangifte doet bij de afdeling Burgerzaken van uw gemeente, krijgt u een aanvraagformulier voor het aanvragen van kinderbijslag. U heeft recht op kinderbijslag vanaf het moment dat het kind in Nederland is aangekomen. 

Heb ik recht op adoptieverlof?
Werknemers die een kind adopteren, hebben recht op vier weken adoptieverlof. Dat geldt voor beide ouders. Meer informatie.Vragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)