Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Handen op globe

 

 

Besluit van 1 april 2004 tot wijziging van het Besluit opneming
buitenlandse kinderen ter adoptie in verband met kosten algemene
voorlichting

 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 28 oktober 2003, Directie Wetgeving, nr. 5251953/03/6;

Gelet op de artikelen 4, onder e, en 5 derde lid, van de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie;

De Raad van State gehoord (advies van 1 december 2003, nr.WO3.0453/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 25 maart 2004, Directie Wetgeving, nr. 5276731//04/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1
[Wijzigt het Besluit opneming buitenlandse kinderen ter adoptie.]

Artikel 2
Ten aanzien van aspirant-adoptiefouders die op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit het voor bedoeld tijdstip geldende bedrag hebben voldaan of aan wie een verzoek tot betaling daarvan reeds is verzonden, blijft artikel 6, tweede lid, zoals dit luidde voor de inwerkingtreding van dit besluit van toepassing.

Artikel 3
Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 1 april 2004
Beatrix
De Minister van Justitie ,
J. P. H. Donner

Uitgegeven de vijftiende april 2004

De Minister van Justitie ,
J. P. H. DonnerVragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)