Stichting adoptievoorzieningen
Voorbereiding en nazorg op een lijn
Veelgestelde vragen
Contact English
Handen op globe

 

 

Besluit van de Minister van Justitie van 2
juli 2004, nr. 5295070/04/DJC, houdende verlening van machtiging aan de
directeur van de Stichting Adoptievoorzieningen tot het verrichten van
administratieve handelingen met betrekking tot het in behandeling nemen
van verzoeken tot het verlenen van een beginseltoestemming als bedoeld
in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Machtigingsbesluit
directeur SAV)

 

De Minister van Justitie,

Gelet op de artikelen 10:3, 10:4 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1
Aan de directeur van de Stichting Adoptievoorzieningen te Utrecht wordt machtiging verleend tot het verrichten van administratieve handelingen met betrekking tot het in behandeling nemen van verzoeken tot het verlenen van een beginseltoestemming als bedoeld in de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie.

Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit is geplaatst.

Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Machtigingsbesluit directeur SAV.

Dit besluit zal met toelichting in het Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 juli 2004

De Minister van Justitie
J.P.H. DonnerVragen? Bel 030 233 03 40 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 14.00 uur)